Nombramiento

El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar el siguiente nombramiento:

Con fecha 4 de noviembre de 2019:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN ESTEVO DE TRASMONTE, y su unido SANTA MARÍA DE DEIXEBRE, en el Arciprestazgo de Ordes, al Rvdo. Sr. Don ÓSCAR VALADO DOMÍNGUEZ.

Reunión Vicarios-Delegados

Bajo la presidencia del Sr. Obispo Auxiliar, el 6 de febrero en la Casa de Ejercicios de Santiago, se celebró una reunión de los Vicarios Episcopales, los Delegados Diocesanos y los Directores de Secretariados para evaluar la marcha del Curso Pastoral, programar los proyectos de cara al Año Santo Compostelano y preparar la Asamblea Diocesana…

Do Poder Civil

DECRETO 151/2014, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE SANIDADE MORTUORIA DE GALICIA. Para facilidade de consulta polos Sres. Sacerdotes incorpóranse os capítulos VII, VIII, IX, X, así como as disposicións que contempla o Decreto da Consellería de Sanidade 151/2014, de 20 de novembro de Sanidade Mortuoria de Galicia, publicado no Diario Oficial de Galicia o 11…

Disposicións para o Ano 2020 III

ANEXO 1. “VODAS DE CONVENIENCIA OU DE COMPRACENCIA”. Enténdese por “vodas de conveniencia ou de compracencia” o fenómeno sociolóxico polo cal inmigrantes chegados a España programan (ben eles directamente ou ben pola intermediación de grupos dedicados a estes mesteres) a celebración dunha voda con parte española, coa finalidade de obter o permiso de residencia e/ou…

Disposicións para o Ano 2020 II

1.4. CELEBRACIÓNS EN CAPELAS DE PAZOS E/OU CASAS SOLARIEGAS A celebración do matrimonio canónico terá lugar de modo ordinario nos templos parroquiais como determina a vixente lexislación canónica contida no c. 1.118 en relación co c. 1.115 e concordantes. O mesmo afecta á celebración doutros sacramentos. Dada a frecuencia con que chegan peticións de parellas…

Disposicións para o Ano 2020

SUMARIO 1. PARTE SACRAMENTAL 1.1. SACRAMENTOS DA INICIACIÓN CRISTIÁ 1.1.1. BAUTISMO 1.1.1.a. Sacramento do Bautismo de persoas menores de 7 anos 1.1.1.b. Sacramento do Bautismo de persoas maiores de 7 anos 1.1.1.c. Orientacións para a atención pastoral dos católicos orientais en España 1.1.1.d. Bautismo de nenos/as provenientes do estranxeiro e/ou de outras partes de España…