Sacerdotes fallecidos

El Rvdo. Sr. D. José Santos Montemuiño falleció el 28 de enero. Había nacido en la parroquia de san Martiño de Oleiros el 23 de abril de 1925. Emigró a Argentina y realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de los PP. Paúles en Escobar (Buenos Aires), recibiendo la ordenación sacerdotal el 22 de diciembre…

Nombramientos

El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes nombramientos: Con fecha 22 de enero de 2016: PÁRROCO de SAN FRUCTUOSO de Santiago de Compostela, en el Arciprestazgo de Xiro da Cidade, al Rvdo. Sr. Don RICARDO VÁZQUEZ FREIRE. ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN XULIÁN DE ARTES, en el Arciprestazgo de Postmarcos de Abaixo, al…

Do poder civil

DECRETO 151/2014, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE SANIDADE MORTUORIA DE GALICIA. Para facilidade de consulta polos Sres. Sacerdotes incorpóranse os capítulos VII, VIII, IX, X, así como as disposicións que contempla o Decreto da Consellería de Sanidade 151/2014, de 20 de novembro de Sanidade Mortuoria de Galicia, publicado no Diario Oficial de Galicia o 11…

Outras disposicións anteriores

• Celebración do matrimonio canónico con estranxeiro/a (BOA de Santiago de Compostela, decembro 1998, p. 663). • Celebracións Litúrxicas en Sábado Santo (BOA de Santiago de Compostela 1989, p. 77). • Certificacións civís nos expedientes matrimoniais (cfr. BOA de Santiago de Compostela, novembro 2002, p. 687; ídem, novembro 2004, p. 565). • Circular do Ministerio…

Intervencións en cemiterios parroquiais

Con relación á problemática que se está presentando nestes cemiterios, é necesario que os señores curas con cargo parroquial recorden os seguintes aspectos da vixente lexislación: 3.1.- Lexislación canónica. Está contida nos cc. 1240-1243 do vixente Código de Dereito Canónico e nas Normas Xerais sobre cemiterios parroquiais da diocese de Santiago de Compostela (cfr. BOAS…

Parta administrativa

2.1.- Visita arciprestal Disponse que os Srs. Arciprestes fagan a Visita Arciprestal ás parroquias do seu distrito ó longo do ano 2014, remesando á respectiva Vicaría Territorial un informe do estado do arquivo parroquial e da vida pastoral de cada unha das freguesías. As parroquias das que son titulares os Sres. Arciprestes serán visitadas polo…

Abandono da Igrexa Católica

a) Procedemento.- Cando un párroco reciba unha comunicación formal e suficientemente acreditada dun fregués notificándolle o seu abandono da Igrexa Católica ou pedíndolle “que o borre do libro de Bautizados”, remitirá esa comunicación á Vicaría Xeral do Arcebispado. Desde esta enviarase fotocopia á parroquia de bautismo para a súa debida conservación no Arquivo Parroquial e…